Z   "ŁYNY"   do   Łyny              

Miejska oczyszczalnia ścieków ŁYNA , po latach zanieczyszczania wód rzeki Łyny surowymi ściekami komunalnymi , wprowadza dziś do jej wód oczyszczone metodami  mechaniczno-biologiczno-chemicznymi   pozostałości po ściekach, ponieważ  redukcja ich zanieczyszczeń  jest rzędu  90%.

Współczesna oczyszczalnia zlokalizowana na terenie Lasu Miejskiego, w 1983 r. przejęła  funkcje starego obiektu wybudowanego  w 1899 r. również w obrębie tego kompleksu leśnego.


 

1.Lokalizacja starej oczyszczalni (Klaranlage); na ryc. zaznaczone  jest także  ujęcie wód podziemnych nad jez. Ukiel (Pomp-Station) oraz wieżowy zbiornik wody czystej (Wasserthurm)

W latach 90.tych XIX w. w mieście równoległe do budowy  sieci wodociągowej układano sieć kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na znaczną deniwelację  terenu,  w budowanym systemie  tej sieci zastosowano pompownie powietrzne (tzw. eżektory), których w 1899 r. początkowo wybudowano 5, w następnych latach 4 i dodatkowo dwie pompownie ścieków, już o napędzie elektrycznym. Dopływające  do oczyszczalni ścieki  łącznie z 11 pompowni oczyszczane były mechanicznie. Po przejściu przez piaskowniki, osadniki Imhoffa i odstojnik tak oczyszczone ścieki spływały grawitacyjnym kanałem do rz. Łyny.

 "Plan sytuacyjny"  obiektu  z 1898 r. przedstawia planowane do uruchomienia urządzenia oczyszczające (piaskowniki, osadniki Imhoffa)  w ich przekrojach pionowych AB, CD, EF . Umieszczono również  przekrój pionowy  i rzut poziomy "wyposażenia ochronnego dla pływających ciał" (Darstellung der Fangvorrichtung für Schwimmstoffe). Oczyszczalnia miała przepustowość 8 200 m3/dobę; w tym okresie (1899/1900) Olsztyn liczył ok. 25 000 mieszkańców, a każdy z nich średnio zużywał 30 l wody/dobę.

2. Plan sytuacyjny oczyszczalni miejskiej z 1898 r. (APO, sygn.akt 1457/1352). Widoczne w prawej

górnej części planu "wyposażenie ochronne" obsługiwano ręcznie - unoszono skrzydła łopat(Winged screen), a usuwane  osady pościekowe ładowano  na wagoniki i transportowano na pola osadowe (Principles of Sewage Treatment, Dr.Dunbar, London, 1908)

Po uruchomieniu Oczyszczalni ŁYNA w 1983 r. , historyczna poprzedniczka została zlikwidowana i przystosowana do pełnienia funkcji punktu zlewnego ścieków sanitarnych  zwożonych tu z nieskanalizowanych  jeszcze  rejonów miasta. Punkt zlewny  pełnił swą rolę   do 1.szej dekady XXI w. czyli  do czasu objęcia kanalizacją sanitarną praktycznie całego miasta.  

Po dawnej oczyszczalni zostało niewiele śladów - jedyne to  zrewitalizowany budynek socjalno-administracyjny  i  dawny  budynek gospodarczy,  które przypominają poniższe zdjęcia.

Źródła informacji:

Andrzej Wakar "Olsztyn dzieje miasta",Olsztyn 1997

Stanisław Achremczyk "Olsztyn Wodociągi 1897-2017", Olsztyn 2017

Materiały własne TMO

Zdj. B. Olszewska

 

Wieczór wspomnień. Przyjaciół - artystów, którzy odeszli będą wspominać:

Czerwony Tulipan, Czyści jak Łza, Kaczki z Nowej Paczki, Łukasz Jędrys, Zbigniew Siwek, Jarosław Śpiewankiewicz.

Wstęp wolny.

NASZA KRONIKA

NASZA KRONIKA

Przez 50 lat naszej działalności zebrało się wiele ciekawych dokumentów. Chcesz zajrzeć w naszą przeszłość? Zapraszamy ! ;)

Adres
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 5
Telefon
600 980 952
Mail
zarzad@tmo.olsztyn.pl
Strona
http://tmo.olsztyn.pl