Zapraszamy na spotkania informacyjne Mieszkańców okolic podwórek biorących udział w programie:

  
I spotkanie:
 
Gimnazjum Nr 11
26.02.2018 r godz. 17:00   Podwórka Żeromskiego/Puszkina
                               18:30  Podwórko Żeromskiego
 
Biblioteka Multicentrum
28.02.2018r     godz. 16:30  Podwórko Limanowskiego  (buty na zmianę)
 
 
II spotkanie:
 
Gimnazjum Nr 11
12.03.2018 r godz. 17:00   Podwórka Żeromskiego/Puszkina
                                   18:30  Podwórko Żeromskiego
 
Biblioteka Multicentrum
14.03.2018r     godz. 16:30  Podwórko Limanowskiego  (buty na zmianę)
 
 
 
III spotkanie:
 
Gimnazjum Nr 11
26.0.2018 r godz. 17:00   Podwórka Żeromskiego/Puszkina
                               18:30  Podwórko Żeromskiego
 
Biblioteka Multicentrum
28.03.2018r     godz. 16:30  Podwórko Limanowskiego  (buty na zmianę)

 

Czysta woda jest artykułem pierwszej potrzeby, warunkiem koniecznym zdrowia osobistego i społecznego.

 

Dostarczanie wody pitnej i odprowadzanie oraz oczyszczanie ścieków to tzw. zadania własne każdej gminy. Obowiązek oczyszczania ścieków wynika z konieczności ekologicznych zachowań w środowisku naturalnym, aby nie zakłócać cyklu hydrologicznego, czyli obiegu wody w przyrodzie - nieustannego ruchu mas wodnych na ziemi, pod i na jej powierzchni.

 1. Rzeka Łyna poza granicami miasta

Aby obieg wody w przyrodzie był powtarzalny i trwał bez zakłóceń, ścieki muszą zostać oczyszczone w takim stopniu, aby odprowadzane wody nie powodowały degradacji środowiska i zaburzeń kolejnego cyklu hydrologicznego.

 

Niestety, skarb z kranu natychmiast po użyciu staje się bezwartościowym odpadem, ponieważ my, użytkownicy zamieniamy skarb w ścieki. Aby skarb - woda zamieniona w ścieki mogła być wprowadzona do środowiska uprzednio musi być odpowiednio oczyszczona.

 

Oczyszczanie ścieków czyli usuwanie zawartych w nich zanieczyszczeń jest niezbędne dla zminimalizowania ich szkodliwego oddziaływania na odbiornik (wody powierzchniowe). Maksymalny stopień oczyszczenia ścieków jest możliwy do osiągnięcia poprzez stosowanie (kolejno lub łącznie) szeregu procesów fizycznych, biologicznych i chemicznych; zespół urządzeń i obiektów służących oczyszczaniu ścieków to "oczyszczalnia ścieków".

 

Miejska Oczyszczalnia Ścieków ŁYNA przy ul. Leśnej, wybudowana w latach 1974-1983, przejęła funkcje odbioru i utylizacji miejskich ścieków po starym, przedwojennym obiekcie (również przy tej ulicy) i oczyszczalni pomocniczej, powstałej w latach 1936-1939 przy Soldauerstr. (obecnie przepompownia P-6 przy ul. Radiowej).

2. Na planie miasta z 1934 r. zaznaczono czerwoną kropką lokalizację planowanej oczyszczalni pomocniczej

Rozbudowa Olsztyna w II połowie XX w. wymagała sukcesywnego rozwoju sieci wodociągowej, stąd zwiększonym dostawom wody towarzyszyła zwiększona produkcja ścieków, które kierowano na starą oczyszczalnię.

 

System transportu ścieków w tym okresie (1965 - 1977) był wspomagany budowaniem kolejnych kolektorów i przepompowni, np. przepompownia P-1 tłoczyła ścieki z dzielnicy składowo-przemysłowej; P-2 z zabudowy mieszkaniowej osiedla Kormoran; P-3 z okolic ul. Artyleryjskiej, P-6 - z rejonu ul.Radiowej.

 

W warunkach rozwoju miasta przedwojenna oczyszczalnia przy ul. Leśnej, z jedyną funkcją mechanicznego oczyszczania ścieków, praktycznie przyjmowała do "oczyszczenia" jedynie ich część; pozostałość surowych ścieków komunalnych z nieskanalizowanych w tamtych czasach rejonów miasta była bezpośrednio odprowadzana do Łyny.

Natomiast ścieki z osiedli mieszkaniowych nad jez. Ukiel, Sukiel, Kortowskie, ówcześnie bez kanalizacji ale ze "szczelnymi" szambami w efekcie trafiały do tych jezior.

 

Przykładem zdegradowanego w największym stopniu miejskiego akwenu było jez. Długie, które przez lata przyjmowało spływy z kanalizacji sanitarnej z przyległych zabudowanych terenów jednostek wojskowych; pod koniec lat 70.tych to jezioro z uwagi na złą jakość swych wód stanowiło wręcz potencjalne zagrożenie epidemiologiczne dla mieszkańców.

 

Jezioro Długie po okresie rekultywacji w l.1987-203, polegającej na sztucznym napowietrzaniu jego wód, zostało uratowane i obecnie wraz z pięknie zagospodarowanym otoczeniem jest jedną z reprezentacyjnych "okoliczności przyrodniczych" Olsztyna.

 

 3. Zagospodarowane brzegi Jeziora Długiego

4. Zagospodarowane brzegi Jeziora Długiego

Kolejnym przykładem zanieczyszczanego w minionym okresie jeziora było Kortowskie, do którego przez lata, do czasu skanalizowania os. Dajtki i Słonecznego Stoku, kierowane były spływy z kanalizacji deszczowej z tego rejonu, do której to sieci nielegalnie były podłączane liczne szamba ze ściekami sanitarnymi z domków jednorodzinnych.

 5. Jez. Kortowskie

Nie oszczędzaliśmy również jez. Ukiel i jez. Sukiel, zabudowanych w latach 60.tych blisko brzegów osiedlami mieszkaniowymi bez sieci kanalizacji sanitarnej, ale ze "szczelnymi szambami" ( Likusy, Gutkowo).

 6. Jez. Ukiel

MOS ŁYNA uruchomiona w 1983 r., posiada urządzenia i obiekty do przeprowadzenia pełnej 3.stopniowej utylizacji ścieków, przyjmowanych z terenów miasta systemem rozbudowanej sieci kolektorów i obejmującej oczyszczanie:

  • mechaniczne z zastosowaniem krat, sit, piaskowników, odtłuszczaczy i osadników wstępnych,

  • biologiczne, polegające na stymulowaniu procesów biochemicznego rozkładu związków organicznych, następujących w komorach napowietrzania i osadnikach wtórnych,

  • chemiczne, podczas którego w reaktorach usuwane są substancje nieorganiczne, głównie fosforany i azotany.

 

7. MOS - zbiorniki do usuwania azotu (denitryfikacja ścieków)

8. MOS - osadniki wtórnePowstający po procesie oczyszczania osad pościekowy poddawany jest fermentacji w zamkniętych komorach fermentacyjnych, suszony i spalany ( na terenie MOS funkcjonuje Suszarnia i Spalarnia Osadów).

 

Biogaz wytwarzany w trakcie fermentacji osadów gromadzony jest w zbiorniku i spalany w kotłowni; jego nadmiar siłownia biogazowa przetwarza na energię elektryczną.

 

Funkcjonowanie nowej oczyszczalni zdecydowanie wpłynęło na poprawę jakości wód rzeki Łyny, do której odprowadzane są oczyszczone ścieki.

 

Stara oczyszczalnia w międzyczasie została zaadaptowana na punkt zlewny nieczystości z rejonów nie posiadających w latach 80.tych kanalizacji (Dajtki, Słoneczny Stok) oraz z zachodniej części miasta (Likusy, Gutkowo ). Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 90.tych dla odbioru ścieków z tych dzielnic wyeliminowała ostatecznie niekontrolowany spływ nieczystości do jezior Ukiel, Sukiel, Kortowskie, Długie.

10. Rzeka Łyna 

Konieczność usuwania związków biogennych ze ścieków, wynikająca z obowiązującego ustawodawstwa wymaga wprowadzania zmian i stosowania coraz bardziej efektywnych technologii, dostępu do najnowszych rozwiązań w zakresie urządzeń, systemów automatyki, monitoringu i sterowania procesami, co w olsztyńskiej oczyszczalni jest sukcesywnie wprowadzane i stosowane, a efektem tych kompleksowych działań jest redukcja zanieczyszczeń w ściekach rzędu 90%, czyste wody Łyny i służące rekreacji czyste miejskie jeziora.

 

 

 

Źródło opracowania:

Stanisław Achremczyk "Olsztyn wodociągi 1897-2017"

Materiały własne TMO

 

NASZA KRONIKA

NASZA KRONIKA

Przez 50 lat naszej działalności zebrało się wiele ciekawych dokumentów. Chcesz zajrzeć w naszą przeszłość? Zapraszamy ! ;)

Adres
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 5
Telefon
600 980 952
Mail
zarzad@tmo.olsztyn.pl
Strona
http://tmo.olsztyn.pl