get link STATUT

TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW OLSZTYNA

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Stowarzyszenie działające na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dn.7 kwietnia 1989 r.(Dz.U.1989 Nr 20 poz.104) z późniejszymi zmianami, nosi nazwę Towarzystwo Miłośników Olsztyna , zwane dalej w skrócie TMO.

 

§ 2

 

Terenem działania TMO jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej a siedzibą miasto Olsztyn.

§ 3

Organem rejestrowym TMO jest Sąd Rejonowy dla miasta Olsztyn VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

§ 4

TMO posiada osobowość prawną i może być członkiem innych organizacji w tym międzynarodowych . o ile ich działalność nie narusza przepisów prawa polskiego. TMO zostało utworzone na czas nieokreślony i działa na podstawie niniejszego Statutu.

§ 5

TMO może posiadać własne znaki i odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci , zgodnie z właściwymi przepisami.

§ 6

 Godłem TMO jest stylizowany herb miasta okolony napisem "Towarzystwo Miłośników Olsztyna."

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

 

Celem TMO jest organizowanie, integrowanie wspólnot obywatelskich i urzeczywistnianie społecznych inicjatyw lokalnych oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju Olsztyna poprzez:

 1. krzewienie w społeczeństwie przywiązania do miasta, tradycji, troski o jego sprawy współczesne i rozwój w przyszłości,

2. upowszechnianie wiedzy o Olsztynie, promocję w kraju i za granicą poprzez prezentację jego osiągnięć w różnych dziedzinach,

3. współdziałanie z samorządem lokalnym i organami administracji państwowej.

 

§ 8

 

Cele o których mowa w § 7 TMO realizuje poprzez:

1. inicjowanie i popieranie działalności twórczej, kulturalnej, oświatowej, naukowej, sportowej, rozrywkowej i społecznej,

2. organizowanie odczytów i prelekcji, wystaw, imprez i konkursów, wspieranie wydawnictw i wydawanie własnych publikacji,

3. bezpośrednie i pośrednie sprawowanie społecznej pieczy nad zabytkami,

4. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów między ludźmi, społecznościami i narodami,

5. działanie na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Olsztyna i regionu.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

 

Członkiem TMO może być każdy , komu leży na sercu dobro Olsztyna, zarówno osoba fizyczna jak i prawna, jeżeli uznaje cele TMO i przyjmuje obowiązek udziału w ich realizacji.

 

§ 10

 

Członkowie TMO dzielą sie na:

1. zwyczajnych

2. wspierających

3. honorowych

4. nadzwyczajnych

 

§ 11

 

Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba pełnoletnia przyjęta przez Zarząd TMO na podstawie deklaracji członkowskiej.

 

§ 12

 

1.Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranymi do władz TMO, oraz posiadać głos stanowiący na Walnym Zebraniu Członków,

 2. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz,

 3. korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności TMO.

2.Członkowie zwyczajni zobowiązani są do :

 1. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz TMO oraz powszechnie obowiązującego prawa.

 2. brania czynnego udziału w przedsięwzięciach TMO.

 3. regularnego opłacania składek członkowskich w terminie i wysokości ustalonej przez Zarząd.

 

 

§ 13

1.Członkostwo ustaje w razie :

 1. zgłoszonego na piśmie wystąpienia członka

 2. rozwiązania TMO

 3. skreślenia z listy członków przez Zarząd

2. Skreślenie z listy członków następuje na mocy decyzji Zarządu TMO w razie:

a. śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem,

b. nieopłacania składek członkowskich przez okres 1 roku.

c. nie stosowania się do postanowień Statutu i regulaminów TMO.

3. Od decyzji Zarządu TMO przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia doręczenia i ogłoszenia podjętej uchwały na tablicy ogłoszeń w siedzibie TMO.

 

§ 14

 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje środki na rzecz TMO względnie udzieli pomocy materialnej w innej formie.

 

§ 15

 

1. Członkiem honorowym TMO może być osoba fizyczna lub prawna, szczególnie zasłużona dla TMO . Prezesem honorowym może być osoba, która pełniła obowiązki prezesa TMO.

2. Godność prezesa honorowego i członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. Prezes honorowy i członkowie honorowi są zwolnieni od opłacania składek członkowskich.

 

§ 16

 

1. Członkiem nadzwyczajnym TMO może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w realizacji zadań statutowych TMO.

 

2. Przyjęcia członków nadzwyczajnych dokonuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji.

 

3. Członkowie nadzwyczajni są zwolnieni od opłacania składek członkowskich.

 

4. Członkom nadzwyczajnym przysługuje prawo do legitymacji oraz odznaki organizacyjnej.

 

5. Członkowie nadzwyczajni mogą działać w ramach kół TMO zakładanych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

 

§ 17

 Wszyscy członkowie mają obowiązek społecznej pracy na rzecz TMO, a w szczególnych wypadkach gdy osoby pozyskują i realizują na rzecz TMO projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych (np. granty lub realizacja zadań publicznych) mogą otrzymywać wynagrodzenie w ramach pozyskanych funduszy i na każdorazowo określonych zasadach.

 

Rozdział IV

 

Władze Towarzystwa Miłośników Olsztyna

 

§ 18

Władzami Towarzystwa są:

 

1. Walne Zebranie Członków

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

4. Sąd Koleżeński

 

§ 19

Nie można łączyć funkcji we władzach wymienionych w § 18 punkty 2, 3, 4.

.

§ 20

Kadencje władz trwają 3 lata i pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz przez Walne Zebranie

§ 21

Organami TMO są: Zarząd , komisje i sekcje powoływane przez Zarząd do bieżącego działania na podstawie Statutu i w celu wykonania jego postanowień konkretyzowanych w planach pracy oraz zarządy kół .

Walne Zebranie Członków

§ 22

 

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą TMO.

Dla sprawnego przebiegu obrad Walne Zebranie wybiera ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza oraz uchwala regulamin obrad.

2.Walne Zebranie Członków może być:

a. zwyczajne sprawozdawcze zwoływane przez Zarząd raz w roku,

b. zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze zwoływane przez Zarząd raz na trzy lata,

c. nadzwyczajne zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy a także na zgłoszoną pisemnie uchwałą Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 15 członków zwyczajnych TMO złożony w formie pisemnej ze wskazaniem celu zwołania zebrania , w terminie 30 dni od daty wniesienia właściwego wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

 

§ 23

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. uchwalanie Statutu i jego zmian,

2. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

3. nadanie godności prezesa honorowego i członka honorowego,

4. wytyczanie kierunków i uchwalanie ramowych programów działalności TMO oraz budżetu,

5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności TMO przygotowanych przez jego władze oraz udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

6. podejmowanie decyzji w innych sprawach dotyczących Stowarzyszenia wniesionych pod obrady,

7. podejmowanie decyzji w sprawie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

8. podejmowanie uchwał określających sprawy majątkowe i strukturalne TMO, które mogłyby się wyłonić w przyszłości w związku z dalszym rozwojem TMO, 9. podejmowanie uchwały w przedmiocie likwidacji TMO.

 

§ 24

 

W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem decydującym członkowie zwyczajni TMO.

W obradach Walnego Zebrania Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie honorowi, nadzwyczajni i wspierający.

 

§ 25

 

Walne Zebrania są zwoływane przez Zarząd co roku, najpóźniej do 30 czerwca jako zebrania sprawozdawcze, a w ostatnim roku kadencji jako zebranie sprawozdawczo - wyborcze.

 

§ 26

 

Termin Walnego Zebrania powinien być podany do wiadomości uczestników pisemnie lub elektronicznie co najmniej 15 dni przed dniem Walnego Zebrania.

 

§ 27

 

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów: w pierwszym terminie - przy obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych; w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych.

2. Uchwały w sprawie członkostwa honorowego wymagają dla swojej ważności większości 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu członków TMO.

3. Głosowanie odbywa się jawnie. Na żądanie 1/3 uczestników Walnego Zebrania głosowanie odbywa się tajnie.

4. W razie braku wymaganego quorum o wyznaczonej godzinie, odracza się Walne Zebranie o 15 minut.

5. Z obrad sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Walnego Zebrania i protokolant.

 

 

Zarząd

§ 28

 

1.Zarząd jest organem władzy działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami , który kieruje i zarządza działalnością TMO.

Do realizacji poszczególnych zadań Zarząd może powoływać komisje i sekcje.

2. Zarząd składa się z 5 - 7 członków zwyczajnych wybranych przez Walne Zebranie.

3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

4. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa ,wiceprezesa , a pozostałym członkom przydziela do realizacji funkcje.

5. Kandydaci na członków Zarządu i członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz na miesiąc lub częściej w zależności od potrzeb.

 

§ 29

 

Do kompetencji Zarządu należy :

1. kierowanie całokształtem spraw TMO , a w szczególności ustalanie i organizowanie bieżącej koncepcji działania Towarzystwa oraz zarządzanie sprawami mienia i funduszami TMO, oraz realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków.

2. reprezentowanie TMO na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

3. uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych świadczeń na rzecz TMO,

4. przyjmowanie i skreślanie członków TMO,

5. składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach ,

6. zaciąganie zobowiązań w imieniu TMO oraz podejmowanie uchwał o charakterze finansowym,

7.w przypadku ustąpienia członka Zarządu lub nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych zebraniach Zarządu, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji dodatkowych członków.

Liczba dokooptowanych członków Zarządu nie może przekraczać 1/3 wybranych członków Zarządu.

Na najbliższym Walnym Zebraniu Zarząd przedstawia nowy skład do zatwierdzenia.

8.podejmowanie uchwał w zakresie zrzeszania się z innymi organizacjami.

9.zwoływanie Walnych Zebrań Członków.

10.wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie i pozbawienie tytułu Prezesa honorowego i Członka honorowego.

§ 30

 

Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu zwołanym przez przewodniczącego Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego w ciągu 14 dni od daty wyborów. W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i 1 -3 członków Zarządu.

 

§ 31

 

Towarzystwo Miłośników Olsztyna jako podmiot reprezentowane jest na zewnątrz następująco: do zaciągania zobowiązań majątkowych i udzielania pełnomocnictw upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym prezes lub wiceprezes; dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu - prezesa lub wiceprezesa.

 

§ 32

 

Do ważności uchwał i postanowień Zarządu wymagana jest obecność co najmniej 1/2 jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa.

 

§ 33

 

Sekcje i koła TMO realizują bieżące cele statutowe w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd oraz uchwały władz TMO.

1. Do realizacji określonych zadań statutowych Zarząd może powoływać sekcje o ściśle określonym zakresie działania.

2.Poszczególną sekcją kieruje kierownik sekcji wybrany z grona członków sekcji, zatwierdzony przez Zarząd .

3. Koło może powstać przy minimum 10 członkach. Zadania kół mieszczą się w obrębie zadań określonych w § 7

 

 

Komisja Rewizyjna

§ 34

 

1.Organem kontrolnym TMO jest Komisja Rewizyjna.

2.Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków zwyczajnych TMO wybieranych na okres 3 lat przez Walne Zebranie Członków. Przewodniczącego Komisja wybiera ze swego grona.

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim ,we wspólnym pożyciu , w stosunku pokrewieństwa ,powinowactwa lub podległości służbowej.

 1. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza rewizje raz w roku

4.W przypadku zdekompletowania składu osobowego Komisji Rewizyjnej pozostali członkowie uzupełniają skład spośród członków TMO i na najbliższym Walnym Zebraniu przedstawiają nowy skład do zatwierdzenia.

 

§ 35

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności TMO.

 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wypływającymi z ustaleń kontroli.

 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi TMO.

 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 

Sąd Koleżeński

§ 36

 

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, w tym z przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczącego Sąd wybiera ze swego grona.

2. W przypadku zdekompletowania składu osobowego Sądu Koleżeńskiego pozostali członkowie uzupełniają skład spośród członków TMO i na najbliższym Walnym Zebraniu przedstawiają nowy skład do zatwierdzenia.

§ 37

 

1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy załatwianie sporów powstałych między członkami a wynikającymi w obrębie Towarzystwa w związku z jego działalnością.

2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od daty otrzymania orzeczenia na piśmie.

 

 

Rozdział V

Majątek Towarzystwa

§ 38

 

 

Majątek TMO pochodzi z następujących źródeł:

1. wpisowego i składek członkowskich,

2. dochodów z wydawnictw i imprez organizowanych przez TMO,

3. subwencji i dotacji, grantów, środków z realizacji zadań publicznych,

4. zbiórek, darowizn, zapisów spadków i wpłat sponsorskich ,

5. prowadzenia działalności gospodarczej,

6. z odsetek i lokat bankowych.

.

§ 39

 

Majątkiem i funduszami TMO rozporządza Zarząd w ramach rocznego budżetu i planu gospodarczego zatwierdzonego przez Walne Zebranie .

 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 40

 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U.1989 Nr 20 poz.104) z późniejszymi zmianami.

2. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania TMO podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.

3. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu TMO Zarząd wraz z Komisją Rewizyjną przekształcają się w Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację TMO z uwzględnieniem zobowiązań na nim ciążących.

 

4. Majątek pozostały po pokryciu zobowiązań ciążących na TMO zostaje przeznaczony na cel wskazany w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 

 

 

Adres
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 5
Telefon
Mail
zarzad@tmo.olsztyn.pl
Strona
http://tmo.olsztyn.pl